Biežāk uzdotie jautājumi

Svarīga informācija, kas Jums var būt noderīga, pirms veicat ieguldījumu 


Veicot vērtspapīru iegādes DVP (delivery versus payment) darījumu, banka (vai vairākas iesaistītās bankas) pārliecinās, ka pārdevējam viņa vērtspapīru kontā ir nepieciešamās obligācijas, un pircējam ir nepieciešamais naudas līdzekļu apjoms.

Pēc abu pušu instrukciju iesniegšanas bankas saskaņo savstarpējās instrukcijas un visbiežāk darījums notiek 2 darba dienu laikā.

Obligāciju un naudas līdzekļu apmaiņa notiek vienlaicīgi un banku uzraudzībā, tādējādi tiek nodrošināta darījuma drošība un izpilde.

Iegādājoties obligācijas, ir jārēķinās ar 2 veida komisijām:

1) vērtspapīru iegādes komisija (tiek maksāta 1x, pērkot vai pārdodot obligācijas);

2) vērtspapīra portfeļa uzturēšanas komisija (tiek ieturēta katru mēnesi un ir atkarīga no portfeļa vērtības).

NB! Vērtspapīru konta komisijas katrā bankā atšķiras, tādēļ, lai precīzi aprēķinātu visus izdevumus, iesakām izpētīt Jūsu bankas cenrādi.


Piemēram, BlueOrange komisijas ir sekojošas:

• vērtspapīru konta atvēršana – bez maksas;

• vērtspapīru iegādes komisija – EUR 25 (tiek ieturēta 1x, pērkot obligācijas);

• vērtspapīru portfeļa uzturēšanas komisija – 0.25% gadā no obligāciju portfeļa nominālvērtības (katru gadu).


Tādējādi, ieguldot obligācijās EUR 10 000, Jūsu izdevumi sastādīs:

1) pirmajā gadā: obligāciju iegāde 25 EUR un obligāciju portfeļa uzturēšana 0,25% no 10 000 EUR jeb 25 EUR; kopā 50 EUR

2) otrajā un nākamajos gados: obligāciju portfeļa uzturēšana 0,25% no 10 000 EUR jeb 25 EUR; kopā 25 EUR.

Nodokļu ieturēšana regulētā tirgū tirgojamām obligācijām ir atkarīga no investora tipa.


Ja iegādājaties obligācijas, kā privātpersona

Obligāciju emitents, ja tas ir reģistrēts Latvijā, ieturēs 20% iedzīvotāju ienākuma nodokli no procentu (kupona) izmaksas.

Tādējādi privātpersona saņems kupona maksājumu jau pēc 20% IIN ieturēšanas.


Ja iegādājaties obligācijas, kā juridiskā persona (reģistrēta Latvijā)

Obligāciju emitents, ja tas ir reģistrēts Latvijā, neieturēs nodokļus no procentu (komisijas) izmaksas.

Nodokļa aprēķinu un samaksu par kupona ienākumu veic ienākumu saņēmējs, iesniedzot uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) deklarāciju par taksācijas gadu.

Juridiskā persona ir pati atbildīga par UIN nomaksu, bet kupona ienākumi no regulētā tirgū iekļautiem vērtspapīriem neapliekas ar UIN.

Šis pārskats ir vispārīgs un nevar tikt uzskatīts par juridisko vai nodokļu konsultāciju. Šī sadaļa nesatur visaptverošu un pilnīgu informāciju par visiem nodokļiem, kas attiecas uz ieguldīšanu obligācijās. Nodokļu likmes un nodokļu maksāšanas nosacījumi var mainīties laikā no obligāciju emisijas līdz to dzēšanai. Ieguldītājiem ir ieteicams konsultēties ar saviem padomniekiem nodokļu jautājumos attiecībā uz viņu konkrēto gadījumu un Latvijas vai ārvalstu nodokļu normatīvajiem aktiem, kuru subjekti tie varētu būt.

Obligācijas ir parāda vērtspapīri, ko emitē valdības, pašvaldības un uzņēmumi, lai piesaistītu finansējumu dažādiem mērķiemSkatiet mūsu infografiku, lai vairāk uzzinātu par obligācijām 

Kupons (procenti) ir regulārs maksājums ieguldītājiem. Kuponi var būt fiksēti vai peldoši. Kuponus maksā saskaņā ar noteikumiem reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā.Pamatsummu atmaksā termiņa beigās vai vairākos maksājumos.

Prospekts ir juridisks dokuments, kas nosaka visus ar emisiju saistītos nosacījumus. Prospekti tiek reģistrēti valsts iestādē, piemēram, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.

Riski - jebkurš ieguldījums ir saistīts ar vairākiem riskiem. Obligāciju prospektos ir risku sadaļa, kurā ir atklāti visi būtiskie riski. Pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījumu veikšanu investoriem ir jāiepazīstas ar prospektā un fondu biržā atklāto informāciju.

Fondu birža - visas šajā mājas lapā minētās obligāciju emisijas ir iekļautas regulētajā tirgū (Nasdaq Riga fondu biržā). Nasdaq Riga ir daļa no Nasdaq grupas (ASV), kurai pieder virkne fondu biržu vairākās valstīs.