Svarīga juridiska informācija

ŠEIT IETVERTĀ INFORMĀCIJA IR DOMĀTA IEGULDĪTĀJIEM, KAS IR TĀDU VALSTU REZIDENTI, KUR IEGULDĪJUMI PUBLISKI KOTĒTAJOS FINANŠU INSTRUMENTOS NAV AIZLIEGTI. JEBKĀDU ZEMĀK APRAKSTĪTO PAKALPOJUMU UN/VAI PRODUKTU PIEEJAMĪBA IR ATKARĪGA NO JURIDISKU UN CITU FORMALITĀŠU IZPILDES. BlueOrange (juridiskais nosaukums “AS BlueOrange Bank”) PATUR PILNĪGAS TIESĪBAS PIEPRASĪT NO KLIENTA (VAI POTENCIĀLĀ KLIENTA) JEBKĀDU INFORMĀCIJU UN/VAI DOKUMENTUS, KURUS UZSKATA PAR NEPIECIEŠAMIEM, LAI NOVĒRTĒTU PAKALPOJUMA/PRODUKTA ATBILSTĪBU KLIENTA INTERESĒM.


Šeit ietvertā informācija var nebūt BlueOrange īpašums, līdz ar to BlueOrange nedarbojas kā juridiskais konsultants un nesniedz nekādas garantijas vai apliecinājumus attiecībā uz sniegtās informācijas atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem, tai skaitā „Nasdaq Riga” regulējumam.

BlueOrange ir obligāciju emisijas organizētājs un, sniedzot šo materiālu, organizētājam rodas interešu konflikta situācija. Interešu konfliktu novēršanas politika ir pieejama organizētāja vietnē: https://www.blueorangebank.com/api/file/2796


Piedāvājuma neesamība

Nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par piedāvājumu, lūgumu vai rekomendāciju attiecībā uz jebkuru investīciju produktu vai pakalpojumu, piedāvājumu pārdot vai lūgumu piedāvāt iegādāties jebkurus finanšu instrumentus; šādi pakalpojumi netiks sniegti, finanšu instrumenti netiks piedāvāti vai pārdoti jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, lūgums, sniegšana vai pārdošana būtu nelikumīgi. Viss materiāla saturs ir pakļauts piemērojamajiem regulējošajiem aktiem. Materiāls ir publicēts Latvijas Republikā Latvijas Republikas rezidentiem. Investori ārpus Latvijas Republikas pakļaujas vērtspapīru un nodokļu likumdošanai to attiecīgajās jurisdikcijās, kas nav minētas šajā materiālā. Jebkuram potenciālajam investoram jāpārliecinās, ka investīcijas jebkurā produktā un/vai pakalpojumā, kas minēts šajā materiālā, ir pieļaujamas saskaņā ar tā domicila normatīvajiem aktiem. Materiāls nav domāts nevienai personai jurisdikcijā, kurā (personas nacionalitātes, rezidences vai citu iemeslu dēļ) materiāla publikācija vai pieejamība ir aizliegta.


Sniegtās ziņas ir paredzētas tikai informācijai, un investoriem pašiem jānoskaidro, vai šis pakalpojums vai produkts ir piemērots un atbilstošs tā investīciju vajadzībām un vai ir nepieciešama profesionāla konsultācija. Lūdzam skatīt piedāvājuma dokumentus, lai saņemtu plašāku informāciju par noteiktiem produktiem.


Daži apgalvojumi, kas šeit ietverti, var būt apgalvojumi par nākotnes izredzēm, kas balstās uz BlueOrange pašreizējiem uzskatiem un pieņēmumiem, un ir saistīti ar zināmiem un nezināmiem riskiem un neskaidrībām, kas var novest pie attiecīgo rezultātu, snieguma vai notikumu būtiskas atšķirības nekā tika gaidīts, pamatojoties uz apgalvojumiem. Papildu nākotnes apgalvojumiem, kas ir jāskata kontekstā, vārdi „var, būs, vajadzētu, sagaida, plāno, taisās, gatavojas, uzskata, lēš, paredz, potenciāli, turpinās” un līdzīgi teicieni norāda uz nākotnes apgalvojumiem. BlueOrange neuzņemas atbildību par jebkādām šeit publicētām nākotnes prognozēm.


Investīcijas

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants. Investīcijas finanšu tirgos ir pakļautas noteiktiem riskiem, tai skaitā tirgus, procentu likmju, emitenta, kredīta un inflācijas riskiem. Investīciju vērtība un ienākumi no tām var gan palielināties, gan samazināties, un jūs varat neatgūt savu sākotnējo ieguldījumu. Kad investīcijās ietilpst valūtas ekspozīcija, izmaiņas valūtas kursos var samazināt vai palielināt investīciju vērtību. Jebkādas nodokļu priekšrocības, uz kurām ir atsauces materiālā, var mainīties, un to pieejamība un vērtība būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem.


Paļāvības neesamība

Lai gan BlueOrange ir nodrošinājis materiālā publicētās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu, BlueOrange nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas (t.sk. atbildību pret trešajām pusēm) gan tieši, gan netieši. Nekas, kas ir iekļauts materiālā, nav uzskatāms par investīciju, juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju, un uz to nevar paļauties, pieņemot investīciju vai citu lēmumu.


Garantijas neesamība

Informācija un viedokļi, kas publicēti šajā materiālā, tiek sniegti „kā ir” bez jebkādas garantijas (gan tiešas, gan netiešas), cik vien tas ir maksimāli pieļaujams saskaņā ar piemērojamo likumdošanu. Jūs esat atbildīgs par materiāla informācijas vai satura adekvātuma, precizitātes, uzticamības, komerciālās vērtības, tiesību neaizskaršanas un pilnīguma, kā arī noteikta mērķa piemērotības novērtēšanu materiālā un tā saturā.